دیدگاه قرآن درباره مبانی و اصول روابط بین الملل
62 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه الزهرا
نام استاد/نام دانشجو : ملبوبی
یکی از مسایل اساسی پیش روی دولت ها و ملت ها روابط سیاسی بین کشورها است که از دیرباز دارای پیچیدگی بوده است. این نوشته در صدد است مبانی و اصول روابط بین الملل از منظر قران کریم را مورد بحث و بررسی قرار دهد. امروزه همکاری و تعامل با کشورهای دنیا یک ضرورت انکار ناپذیر است و کشورها برای پیشرفت و توسعه باید روابط خود را با دیگر کشورها گسترش دهند. ایات قران کریم ضمن تاکید بر این ضرورت، موضوعاتی را مورد تاکید قرار می دهند که می توان به نقش این ایات در بین المللی کردن جامعه بشری استفاده نمود. خداوند متعال در قران کریم به اصولی مانند صلح طلبی، اصل وفای به عهد، اصل تعامل و همکاری، اصل وحدت، اصل نفی سبیل و ... تاکید کرده که همگی راهنما و تبیین گر اصول سیاست خارجی دولت اسلامی را ترسیم می کند و در این پایان نامه سعی شده است ضمن تبیین روش های ایجاد روابط بین دولت ها، اصول و مبانی روابط بین الملل از منظر قران نیز مورد بررسی واقع گردد. کلمات کلیدی: روابط بین الملل، دولت ها، روابط خارجی