اصول روابط بین الملل
95 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با گسترش تحرکات فزاینده فناوری، ارتباطی، سیاسی و اجتماعی و اهمیت یافتن نظریات جدید در حوزه روابط بین-الملل مانند نظریه¬های تکوین¬گرا، انتقادی و دیدگاه¬های پسامدرن که همگی بر عناصر فرهنگی در شکل¬دهی منش سیاسی تأکید دارند. نقش دین بیش از پیش اهمیت یافته است. دین به عنوان متغیر اصلی در مطالعات روابط بین¬الملل مورد توجه قرار گرفته است. اندیشمندان روابط بین¬الملل پذیرفته¬اند که نمی¬توان نقش دین و جنبش¬های مذهبی را به عنوان بازیگران فعال در عرصه جهانی نادیده گرفت. در این راستا تأثیر دین در انقلاب¬های اجتماعی جهان سوم، جهانی شدن، نقش دین در منازعات و همکاری¬های بین¬المللی و جایگاه آن در شکل¬گیری امنیت و صلح جهانی، به چالش کشیدن نظم موجود به وسیله اسلام سیاسی، تقابل مسلمانان با تمامیت خواهی و برتری تمدن غرب و تأثیر آن بر سیاست بین¬الملل، تلاش برای تدوین الهیات سیاست بین¬الملل از مباحث جاری این حوزه به شمار می¬رود.