قدرت نرم، مبانی و کارکردها در اسلام و جمهوری اسلامی ایران
84 بازدید
ناشر: انتشارات عصر جوان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : آنچه در این کتاب مورد بحث قرار می گیرد، مؤلفه های قدرت نرم از منظر اسلام و کاربرد آن مؤلفه ها در جمهوری اسلامی ایران است. قدرت نرم توسط جوزف نای تئوریزه گردید و برای آن مؤلفه هایی مثل فرهنگ و ارزش های سیاسی و مطلوب های سیاست خارجی بیان می دارد. با توجه به تفاوت در نوع نگاه به الله، ‌انسان، قدرت و سیاست، اخلاق و...، مبنا و شاخصه های قدرت نرم که توسط اسلام مطرح شده، متفاوت از آن چیزی است که جوزف نای مطرح می کند. منابعی از قدرت نرم مشروعیت دارد که خلاف اصول اسلامی (قرآن و روایات) نباشد. جمهوری اسلامی ایران که درآن حاکمیت الله و اجرای اصول اسلامی به عنوان یک اصل مورد قبول واقع گردیده است. لذا آن مبانی که در اسلام هست، در جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد، هر چند تحقق و کاربرد آن مؤلفه ها به طور صد در صدی قابل تأمل است، در این کتاب به طور مفصل موضوعات طرح شده بیان می گردد. واژگان کلیدی: قدرت نرم، قدرت سخت، فرهنگ، منابع اسلامی، اخلاق، جمهوری اسلامی ایران.