ضرورت برقراری ارتباط بین دولت ها از منظر آیات قرآن کریم
44 بازدید
محل نشر: همایش الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مسائل اساسی پیش روی دولت ها و ملت ها روابط سیاسی بین کشورها است که از دیرباز دارای پیچیدگی بوده است. این نوشته در صدد است لزوم برقراری ارتباط بین دولت ها را مورد بحث و بررسی قرار دهد. امروزه همکاری و تعامل با کشورهای دنیا یک ضرورت انکار ناپذیر است و کشورها برای پیشرفت و توسعه باید روابط خود را با دیگر کشورها گسترش دهند. آیات قرآن کریم ضمن تأکید بر این ضرورت، موضوعاتی را مورد تأکید قرار می دهند که می توان به نقش این آیات در بین المللی کردن جامعه بشری استفاده نمود. خداوند متعال در قرآن کریم به اصولی مانند صلح طلبی، اصل وفای به عهد، اصل تعامل و همکاری، اصل وحدت، اصل نفی سبیل و ... تأکید کرده که همگی راهنما و تبیین گر اصول سیاست خارجی دولت اسلامی را ترسیم می کند و در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین اصالت لزوم در برقراری رابطه بین دولت ها و نقش قرآن در بین المللی کردن جامعه بشری، اسلوب روابط بین الملل از منظر قرآن نیز مورد بررسی واقع گردد. کلمات کلیدی: قرآن کریم، روابط بین الملل، دولت ها، روابط خارجی