قدرت نرم از دیدگاه اسلام و کاربرد مولفه های آن در جمهوری اسلامی ایران
56 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، شماره 8، بهار و تابستان 1392 ص 97
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: امروزه استفاده از مولفه های قدرت نرم در سیاست های داخلی و خارجی کشورها بیش از گذشته مورد تا یکد قرار گرفته است. درحالیکه در مفهو مسازی اولیه از قدرت نرم مولفه هایی مثل فرهنگ، ارزش های سیاسی و مطلوب های سیاست خارجی بیان گردیده است، در این مقاله مولفه های قدرت نرم از منظر اسلام و مولفه های نرم افزاری این قدرت در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ارزیابی کاربرد مولفه های قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران نیز در ادامه مقاله مورد تا یکد قرار دارد. بر این اساس مولفه های قدرت نرم آن گونه که در اسلام مطرح می باشد متفاوت از آن چیزی است که در مفهوم سازی اولیه از این قدرت ارائه شده است. علت این تفاوت در نوع نگاه به قدرت، انسان، اخلاق و خدا است. منابع قدرت نرم اسلامی آنگونه که در جمهوری اسلامی ایران ظاهرشده اند بر ارزش هایی چون شهادت طلبی، معنویت گرایی، عدالت باوری و استقلال طلبی استوار است به گونه ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحولات خودباوری دینی و بیداری اسلامی در حوزه پیرامونی خود نیز تاثیرگذار بوده است. کلیدواژگان: قدرت نرم، فرهنگ، منابع اسلامی، اخلاق محوری، جمهوری اسلامی ایران