مبانی نظری قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
57 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه علمی پژوهشی معرفت سیاسی- موسسه امام خمینی ره
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده؛ جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه¬های اسلام و تأکید بر مؤلفه¬هایی فرهنگ و ارزش¬های سیاسی شکل گرفت و این امر ماهیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را از دیگر نظام¬ها متفاوت ساخت. امروزه استفاده از مؤلفه¬های قدرت نرم در سیاست¬های داخلی و خارجی کشورها بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفته است. در مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم مؤلفه¬هایی مثل فرهنگ، ارزش¬های سیاسی و مطلوب¬های سیاست خارجی بیان گردیده است، در این مقاله سعی شده است مؤلفه¬های نرم افزاری قدرت در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس مؤلفه¬های قدرت نرمی که در اسلام مطرح می¬باشد متفاوت از آن چیزی است که در مفهوم سازی اولیه از این قدرت توسط جوزف نای ارائه شده است. علت این تفاوت در نوع نگاه به قدرت، انسان، اخلاق و خدا است. منابع قدرت نرم اسلامی آنگونه که در جمهوری اسلامی ایران ظاهر شده اند بر ارزش¬هایی چون ایثار، شهادت طلبی، معنویت گرایی، عدالت باوری، ولایت مداری، حق گرایی و استقلال طلبی استوار است به گونه¬ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحولات خودباوری دینی و بیداری اسلامی در حوزه پیرامونی خود نیز تاثیر گذار بوده است. واژگان کلیدی؛ قدرت نرم، قدرت سخت، فرهنگ، اخلاق، خدا محوری، ولایت مداری، عدالت و جمهوری اسلامی ایران.