علل و ریشه¬های کسب آراء سلفی¬های مصر در انتخابات اخیر پارلمان
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده این نوشتار در صدد است به علل و ریشه¬های کسب آرایِ سلفی¬ها در اولین انتخابات بعد از سقوط مبارک در مصر بپردازد. سلفی¬هایی که قبل از انقلاب مصر فعالیت¬ سیاسی نداشته¬اند بعد از پیروزی انقلابیون در صدد شرکت در انتخابات برآمدند و با حمایت برخی کشورهای منطقه و غربی و با داعیه احیای شریعت و اصول اسلامی بعد از اخوان المسلمین به لحاظ کسب آراء در رتبه دوم قرار گرفتند این امر برای تحلیل گران سیاسی غیر قابل پیش بینی بود. در این تحقیق سعی شده است به ریشه¬های کسب آراء سلفی¬ها مصر پرداخته شود. کلید واژه ها: سلفی¬های مصر، حزب النور، سلفی¬گری، انتخابات پارلمانی مصر، اخوان المسلمین، انقلاب مصر