اتحادیه اروپا و محیط زیست و نقش آن در نظام نوین اقتصاد جهانی
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بیان مسأله: با توجه به فراگیر شدن بحث های زیست محیطی در تحولات بین الملل، و اینکه این موضوع امروزه یکی از جریانات عمده در مقابل اقتصاد جهان لیبرال وجود دارد.از آنجا که مسائل سیاسی و اقتصادی ، امروزه از مباحث مهم محسوب می گردد و در نظم نوین اقتصادی (جهانی شدن) بدست گرفتن ابتکار عمل یکی از عوامل موفقیت در تحولات بین الملل می باشد. کشور های اروپایی نسبت به محیط زیست نگاه استراتژیک و راهبردی دارند در باور اتحادیه اروپا مباحث زیست محیطی در کنار سایر اهرم ها نه تنها می تواند کمک مؤثری به ایجاد توازن اقتصادی نماید. حتی می تواند قدرت چانه زنی انان را بویژه در زمینه سیاسی افزایش دهد؛ در حال حاضر اروپائیان در مقابل آمریکا و کانادا وچین و ژاپن، حامیان اصلی محیط زیست مطرح اند. رشد اقتصادی کشورهایی مثل چین و آمریکا اروپا را بر آن داشته که با مطرح کردن بحث های زیست محیطی استفاده سیاسی نموده و اقتصاد خود را در سایه آن سامان بخشند.اروپائیان از جمله آلمان سعی در مستقر کردن دبیر خانه ی کنوانسیون زیست محیطی در خاک خودشان دارند؛ آنها سعی دارند با ایجاد کمیسر محیط زیست اتحادیه اروپا، انجمن قضات برای محیط زیست و همچنین شرکت فعل در پروتکل کیوتو، نقش فعال خود را نشان دهند.