ریشه های کسب قدرت از منظر اسلام
52 بازدید
محل نشر: ماهنامه روابط فرهنگی - سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده قدرت همواره از موضوعات اساسی علم سیاست و روابط بین الملل بوده و هست، اما عناصر تشکیل دهنده آن در دوره¬های زمانی مختلف در حال تغییر و تحوّل بوده است. در یک دوره زمانی ریشه اصلی کسب قدرت سرزمین وسیع، جمعیت زیاد بود. در مقطعی دیگر، داشتن تجهیزات نظامی عامل اصلی قدرت بوده است. امروزه نظریه¬های روابط بین¬الملل بیان می¬دارند، کشوری که بتواند به خوبی ترکیبی از قدرت سخت و نرم را استفاده نماید یعنی به طور هوشمندانه از مؤلفه¬های قدرت نرم و سخت استفاده کند، قدرتمند به شمار می-آید. در این مقاله سعی شده است به تبیین این موضوع بپردازد که از منظر اسلام، خداوند مالک اصلی قدرت بوده است. از این¬رو، کسب قدرت نه به عنوان هدف، بلکه ابزاری برای تحقق اصول دین است. شاخصه¬هایی مثل خدا محوری اخلاق¬گرایی، عدالت، صداقت و معنویت ریشه¬های کسب قدرت در اسلام است. از این رو در دین مبین اسلام ریشه اصلی کسب قدرت در اعتقاد داشتن و عمل نمودن به این مؤلفه¬ها است. واژگان کلیدی: اسلام، قدرت، اسلام سیاسی، قدرت نرم.